Ο παρεξηγημένος (και άχαρος) ρόλος του Παραλήπτη-Διαχειριστή

Ένας αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας μπορεί να διοριστεί από τραπεζικό-πιστωτικό ίδρυμα ως…