ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Ένας Σύμβουλος Αφερεγγυότητας (ΣΑ) μπορεί μεταξύ άλλων, να διοριστεί ως Εκκαθαριστής ή Παραλήπτης/Διαχειριστής ή…